Son Bordils, again

El grup municipal del BLOC per Inca ha registrat una moció per tal que el Ple municipal insti el batle d’Inca a dictar d’immediat una ordre d’execució perquè la propietat restauri el bé catalogat de les cases de Son Bordils.

Les cases de la possessió de Son Bordils, propietat de la Fundació Alzina, s’estan degradant: bona part de les teulades han passat per ull i l’estat general és lamentable. Això no obstant, es tracta d’uns edificis protegits, inclosos en el catàleg municipal d’elements d’interès patrimonial. La seva vàlua cultural i històrica és inqüestionable.